Vsait Logo

Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

Revidert dato: 22. februar 2022

§ 1: NAVN

Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT.

§ 2: LOGO

Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo:

Logo

§ 3: FORMÅL

VSAiT er en frivillig og nonprofitt organisasjon med formål:

 • Å arbeide for studenter først og fremst i Trondheim.
 • Skape et bånd i det vietnamesiske studentmiljøet i Trondheim.
 • Fremme og bevare vietnamesisk kultur i det norske samfunn gjennom kulturelle arrangementer og prosjekter.

§ 4: STRUKTUR

vsait struktur

DEL 1: MEDLEMSKAP

 • Hovedmedlemskap i VSAiT er åpent for alle studenter i Trondheim med interesse for eller tilknytning til Vietnam.
 • Støttemedlemskap i VSAiT er åpent for de som ikke er studenter og som støtter organisasjonen retningslinjer.
 • Medlemskap innvilges ved å akseptere retningslinjene og betale medlemsavgiften.
 • Medlemskapets varighet er ett skoleår og formidles av styret.

DEL 2: TYPE MEDLEM OG DERES FORDELER

Hovedmedlem:

 • Kan komme med ideer og forslag som angår organisasjonen.
 • Alle forslag skal vurderes og tas opp til diskusjon i styret.
 • Har forslags- og stemmerett i generalforsamlingen til VSAiT.
 • Har rett til å delta, og skal prioriteres ved arrangementer i regi av VSAiT, så lenge de vilkår og tidsfrister for deltagelse satt i forbindelse med arrangementet er oppfylt.

Støttemedlem:

 • Støttemedlemmer har forslags- og tale- men ingen stemmerett.
 • Kan komme med ideer og forslag som angår organisasjonen.
 • Alle forslag skal vurderes og tas opp til diskusjon i styret.
 • Kan delta på arrangement i regi av VSAiT, så lenge de vilkår og tidsfrister for deltagelse satt i forbindelse med arrangementet er oppfylt.

Styremedlem:

 • Styret har fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av organisasjonen.

DEL 3: STYREMEDLEMMER OG DERES OPPGAVER

Styremedlemmer har ansvar for å sette seg inn i foreningens retningslinjer. Styremedlemmer har i fellesskap ansvar for at styret skal fungere på en helhetlig måte. Alle som sitter i hovedstyret, må ha studie som hovedbeskjeftigelse, og kvalifisere til hovedmedlemsskap under styringsperiode.

Følgende er de forskjellige stillingene i VSAiT. Under stillingstitlene er det definert veiledende oppgaver for stillingen. Dersom oppsatte oppgaver ikke kan utføres, må vedkommende selv overføre dem. VSAiTs stillinger deles inn i hovedstyret og øvrige stillinger. Hovedstyret er møtepliktig ved ordinære styremøter og øvrige styremedlemmer kalles inn til møter ved behov.

Hovedstyret

Leder

 1. Overordnet ansvar for organisasjonen.
 2. Håndheve foreningens retningslinjer
 3. Delegere arbeidsoppgaver.
 4. Ved forespørsel skrive attester for de øvrige styremedlemmer etter endt periode og sørge for innlevert vervrapport.
 5. Lage handlingsplan for skoleåret i fellesskap med styret.
 6. Sørge for at godkjente vedtak iverksettes.
 7. Kalle inn til styremøte.
 8. Etter endt periode, overføre papir, utstyr og foreningens løsøre til det nye styret iht. utstyrsliste.
 9. Talsmann for organisasjonen.
 10. Tolke uklarheter i retningslinjene i felleskap med styret, i beste interesse for organisasjonen.

Nestleder

 1. Bistå og avlaste leder med å styre VSAiT.
 2. Overta lederens oppgaver ved leders fravær.
 3. I fellesskap med økonomiansvarlig, utarbeide søknad om økonomisk støtte fra ulike støtteordninger.
 4. Etter arrangement med støtte fra LNU frifond, sende inn rapport med bilag fra økonomiansvarlig innen gjeldende frist.

Økonomiansvarlig

 1. Ha oversikt over foreningens økonomi.
 2. Utarbeide budsjett for arrangement sammen med styremedlemmer.
 3. Sammen med styret, koordinere innkjøp av mat og varer til arrangementer.
 4. Gi et overordnet regnskap til VSAiT-medlemmer ved endt periode.
 5. Sammen med nestleder og andre involverte styremedlemmer, ha oversikt over sponsorinntekter.
 6. Sammen med leder, ha ansvar for foreningens bankkonto.
 7. Registrere nye medlemmer og motta medlemsavgift.
 8. Oppbevare VSAiTs verdier og løsøre.

Sekretær

 1. Føre referat under styremøter og årsmøter.
 2. Gi en egen kort oppsummert oversikt over gjøremål og oppgaver til øvrige styremedlemmer etter endte møter.
 3. Holde medarbeidersamtaler minst en gang i semesteret.

Øvrige styremedlemmer med følgende titler:

 • PR- og informasjonsansvarlig
 • IT-ansvarlig
 • Planleggingsansvarlig
 • Matansvarlig
 • Sportsansvarlig

Ovennevnte stillinger kan, i samlag med hovedstyret, opprette flere stillinger ved behov.

DEL 4: EKSKLUSJON OG SANKSJONER

Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av VSAiT kan det ekskluderes ved ⅔ flertall vedtak av Styret. Medlemmer som har gjort seg skyldig i mindre forgåelse mot VSAiT regler, retningslinjer eller kollegiale bestemmelser kan, etter beslutning av styret, ilegges en mulkt.

§ 5: VALG/AVSTEMNING

DEL 1: KVALIFISERING

 • Alle kandidater som stiller til valg som styremedlem må være student i Trondheim og hovedmedlem av VSAiT. Dersom det ikke kan opprettes et nytt hovedstyre så åpnes det for et hovedstyre med støttemedlemmer der flertallet må være studenter. Da utvides ovennevnte kriterie til: Alle kandidater må være student i Trondheim eller ha vært vært student i Trondheim i løpet av de siste tre årene, i tillegg til å være hovedmedlem eller støttemedlem av VSAiT. Ytterligere må styreleder være hovedmedlem.
 • Kandidatene skal holde en kort presentasjon om seg selv, og hva de kan tilby VSAiT.
 • Styret har ansvar for å utlyse verv og stillingsbeskrivelse før valg.
 • Stiller man til valg for verv i hovedstyret skal vedkommende gi beskjed til styret/valgkomité på forhånd.

DEL 2: AVSTEMNING

 • Alle med hovedmedlemskap har stemmerett. Forhåndsavstemning med fullmakt tillates. Valg skal foregå anonymt dersom dette forslaget fremmes.
 • Utfallet avgjøres ved simpel flertallsbestemmelse.
 • Først velges leder, deretter velges resten av hovedstyret og øvrige styremedlemmer.

DEL 3: STYREPERIODE / VERVPERIODE

Vervperiode er ett skoleår og valg av nytt styre skal finne sted i løpet av 1. Kvartal i året. Leder av VSAiT kan kun sitte sammenhengende i tre perioder.

§ 6: KONTINUITET

Det avtroppende styret har ansvar for å holde et overtagelsesmøte snarest mulig etter valget, hvor foreningens papirer, økonomi og løsøre overføres til det nye styret. De enkelte styremedlemmene har ansvar for å sette sin arvtaker inn i sine oppgaver.

§ 7: FRATREDELSE AV STYREMEDLEM

DEL 1: OPPSIGELSE

Under spesielle forhold kan et styremedlem gå av. Det fratredende styremedlemmet må begrunne årsaken til oppsigelse til resten av styret. Beskjed skal bli gitt snarest mulig, minst 3 uker før fratredelse. Ved ekstraordinære omstendigheter kan det gjøres unntak dersom hovedstyret godkjenner dette.

DEL 2: MISTILLITSFORSLAG

 • Generalforsamlingen har myndighet til å avsette et styremedlem dersom vedkommende misbruker sin posisjon, handler i strid med retningslinjene eller fører VSAiT i vanry. Styremedlemmet kan da bli fratatt sitt verv med øyeblikkelig virkning.
 • Styret har myndighet til å suspendere et styremedlem inntil generalforsamling blir avholdt.
 • Den/de som rammes av forslag om mistillit, har rett til å uttale seg for generalforsamling før vedtaket fattes.

§ 8 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er VSAiTs høyeste organ, og skal avholdes årlig, tidlig i vårsemesteret, hvor tidspunkt og sted bestemmes av styret. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom enten:

 1. Minimum halvparten av VSAiT-medlemmer skriftlig krever det.
 2. 2/3 av styret skriftlig krever det.

Det må da avholdes senest 2 måneder etter at henstillingen er mottatt. Generalforsamlingen er åpen for alle VSAiT-medlemmer. Vedtak fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte med stemmerett, unntatt endring av retningslinjer eller logo, som krever kvalifisert 2/3 flertall blant fremmøtte med stemmerett. Alle hovedmedlemmer kan stille til alle verv. Man kan stille sitt kandidatur in absentia.

På generalforsamlingen behandles følgende saker:

 1. 1. Styrets melding om VSAiT virksomhet i det foregående skoleår.
 2. 2. Vedta handlingsplan for det følgende skoleår.
 3. 3. Gjennomgå og ta VSAiT regnskap til orientering.
 4. 4. Vedta fastsettelse av kontigent.
 5. 5. Vedta forslag til budsjett for kommende skoleår.
 6. 6. Eventuelle vedtekts- og retningslinjeendringer.
 7. 7. Valg av styrets medlemmer.
 8. 8. Utnevnelse av komiteer.
 9. 9. Saker som er satt opp på dagsorden.

§ 9: MØTER / ARRANGEMENTER

DEL 1: STYREMØTER

 • Det er styrets oppgave å arrangere møter og bestemme antall møter. Leder er ordstyrer ved de forskjellige møter dersom ingen andre er satt til dette. Styremøte bør avholdes minst en gang i måneden.
 • Styremedlemmene møtes for å diskutere saker og setter opp agenda for eventuelle åpne styremøter.
 • Alle avgjørelser tas ved simpel flertallsbestemmelse. Ved uavgjort har leder 2 stemmer.
 • Alle medlemmer kan delta på åpne styremøter. De har da forslags og tale-, men ikke stemmerett.
 • Eventuelle observatører, dvs. inviterte samarbeidspartnere/gjester har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på interne styremøter.
 • Styret plikter til å informere medlemmene om åpne styremøtene.

DEL 2: ARRANGEMENTER

VSAiT har tradisjonelt følgende arrangementer:

 • Immatrikuleringsarrangement
 • Månefestival (Tết Trung thu)
 • Juleavslutning
 • Vietnamesisk nyttårsfeiring (Tết)
 • Generalforsamling